top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE LA PARRÒQUIA MARE DE DÉU DEL CARME.

1.- DRET D’INFORMACIÓ 

En aplicació del que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem:

1.1.- Identitat dels responsables del tractament:

 • La Parròquia Mare de Déu del Carme

 

 • L’Arquebisbat de Barcelona.

  • Domicili: carrer del Bisbe nº 5 de Barcelona.

  • CIF: R0800007G

  • Correu electrònic: secgral@arqbcn.cat

 

El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información S.L. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic dpd@cipdi.com.

1.2.- Finalitat del tractament de les dades i base jurídica

1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i la informació que es pugui generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens la cediu, a una base de dades dels responsables del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o fent servir l’adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament rau en la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i en el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

1.2.2.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són les xarxes socials quan  el responsable del tractament disposa de perfil creat i les publicacions pròpies o la premsa. Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o posant-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades.

En aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge, el tractament de les imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats.

1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les vostres dades:

 • El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.

 

 • Els proveïdors que calguin  per donar compliment a les vostres comandes.

 

 • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Podeu ampliar aquesta informació consultant al Delegat de Protecció de Dades.

1.4.- Transferència internacional de dades.

El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

 

I.- Microsoft Office. Per obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de Microsoft podeu visitar el següent enllaç:

 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es

 

I.- Google. Per obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de Microsoft podeu visitar el següent enllaç:

 

https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1

 

II.- Xarxes socials que consten anunciades a la nostra web

1.5.- Termini de conservació de la informació.

Els responsables del tractament conservaran la vostra informació mentre no revoqueu el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets que us corresponen en qualitat d’afectats pel tractament de dades personals.

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmesos a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquest avís, o enviar un correu electrònic a l’adreça dpd@arqbcn.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI, NIE o passaport.

1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, constituint-se com a únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

En funció de les comandes que es facin, els formularis de recollida de dades ja tenen marcades les caselles amb el tipus de dades que cal aportar. Si no s’aporten les dades que es demanen, la parròquia no podrà complir les seves obligacions legals i, probablement, no us podrà prestar el servei que demaneu.

1.9.- Elaboració de perfils

Mai es fa cap elaboració del perfil de les persones  fa de manera exclusivament automatitzada.

 

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI 

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

 

3.- SEGURETAT 

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. 

El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions  de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

 

4.- US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és aplicable a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

bottom of page